Hromadná pripomienka verejnosti

k návrhu zákonov, ktorými sa menia Zákony 597/2003 Z.z. a 184/2009 Z.z.

Archive for the category “Uncategorized”

Podpora pripomienky skončila, podpora výzve premiérovi trvá!


Verejnú výzvy predsedovi vlády SR, aby zaradil školské zákony na rokovanie vlády až potom, čo budú schválené strategické a koncepčné materiály, na ktoré sa zákony odvolávajú, môžete ešte stále podporiť na stránke Hromadnej pripomienky tu:

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste podporili Hromadnú pripomienku Iniciatívy rodičov za dobré školy k novelám školských zákonov. Pripomienkovacie konancie sa skončilo v piatok, 8. 4. 2012 a Ministerstvu školstva sme odovzdali pripomienku v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR, ktoré vyžadujú 500 podpisov. Ostatné podpisové hárky, spolu so zoznamom podporovateľov elektronickej výzvy sme odovzdali spolu s originálom Verejnej výzvy predsedovi vlády SR v piatok, 8. 6. 2012  o 12.30 h. na Úrad vlády SR.

Rozporové konanie k pripomienke sa bude konať v pondelok, 11. 6. 2012 o 15.30 h. na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kancelária predsedu vlády SR zatiaľ na výzvu nereagovala. O výsledku rozporového konania Vás budeme informovať.

Verejnú výzvy predsedovi vlády SR, aby zaradil školské zákony na rokovanie vlády až potom, čo budú schválené strategické a koncepčné materiály, na ktoré sa zákony odvolávajú, môžete ešte stále podporiť na stránke Hromadnej pripomienky tu:

ĎAKUJEME!

Reklamy

Ďakujeme za Vašu podporu!


Dnes, v stredu 5. 6. 2012, to znamená 3 dni po štarte iniciatívy, sme získali  viac ako potrebných 500 Vašich podpisov na papierových  podpisových hárkoch, aby sme mohli podať Hromadnú pripomienku verejnosti a na rozporovom konaní diskutovať s predkladateľom návrhov – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o možných dopadoch týchto ustanovení.

Online nás podporilo viac ako 1600 podporovateľov. Podporila nás spisovateľka Eva Urbaníková a našu hromadnú pripomienku na internete podporilo mnoho známych ľudí: moderátorka Jarmila Lajčáková, reportér Róbert Žitňanský, prorektor UK Dušan Meško, poslankyňa Jana Žitňanská, poslanec Richard Vašečka,  starostka Tatiana Rosová, novinár Boris Ažaltovič, expertka vzdelávania Zuzana Zimenová, marketingová riaditeľka Andrea Cocherová a ďalší.

ĎAKUJEME VÁM!!!

Podporte Hromadnú pripomienku občanov a pomôžte zastaviť likvidačné školské zákony!


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo na schválenie dva návrhy zákonov, ktoré môžu občanom Slovenskej republiky zásadným spôsobom obmedziť slobodu voľby vzdelávacej cesty. 

Ak chcete ovplyvniť prijímanie týchto zákonov prostredníctvom Hromadnej pripomienky občanov, TU PODPÍŠTE HROMADNÚ PRIPOMIENKU A VÝZVU

Reštriktívne opatrenia a uplatňovanie zvýšených právomocí samospráv, orgánov decentralizovanej štátnej správy, Štátnej školskej inšpekcie i samotného ministerstva voči školám môžu v aplikačnej praxi znamenať likvidáciu škôl a faktický zánik systému neštátneho školstva na Slovensku. Novely zákonov ustanovujú:

  • možnosť, aby vyššie územné celky nepovolili otvorenie prvých ročníkov v gymnáziách a stredných odborných školách  a tým faktickú likvidáciu “nepohodlných” gymnázií, konzervatórií, stredných škôl a odborných učilíšť;
  • možnosť, aby hlavný školský inšpektor dal návrh na vyradenie školy a školského zariadenia zo siete bez ohľadu na to, či zistil závažné nedos­tatky vo výchovno-vzdelávacom pro­cese a tým vyradenie “nepohodlných” škôl zo siete škôl a školských zariadení a ich faktický zánik;
  • plošné odvolanie riaditeľov súkromných a cirkevných škôl, ktorí sú vo funkcii viac ako 5 rokov k 30. 6. 2013 a tým významné obmedzenie autonómie a kompetencie zriaďovateľov škôl menovať a odvolávať riaditeľa;
  • také zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení, ktoré umožnia obciam, mestám a VÚC rozdeliť si finančné prostriedky, aj keď deťom neposkytujú nijaké mimoškolské aktivity a použiť prostriedky z výnosu dane z príjmov, určené na vzdelávanie na úplne iné účely.

Tieto návrhy by znamenali, že v krátkom čase môže dôjsť k zániku veľkého množstva slovenských škôl a školských zariadení, masívnemu prepúšťaniu pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a obmedzeniu práv a slobôd občanov.

Ak chcete ovplyvniť prijímanie týchto zákonov prostredníctvom Hromadnej pripomienky občanov, TU PODPÍŠTE HROMADNÚ PRIPOMIENKU A VÝZVU

Dopad týchto noviel zákonov by mohol spôsobiť nielen vážne následky na celý vzdelávací systém, ale dôsledky drastických opatrení pocítia aj rodičia, zamestnanci škôl a nakoniec celá spoločnosť.

Voláme preto všetkých, ktorým záleží na vzdelávaní našich detí – postav­me sa za prijímanie takých zmien, ktoré povedú k tomu, aby malo každé dieťa a každý študent vytvorené optimálne podmienky pre svoj osobný rozvoj, rast a tým aj úspešný a dobrý život v dospelosti.

Umožnime prijímanie zmien v školstve, ktoré nebudú šité horúcou ihlou v záujme uspokojenia požiadaviek samospráv, ale budú premyslene smerovať k naplneniu požiadaviek celej spoločnosti na vzdelanie jej obyvateľov.

Ak chcete ovplyvniť prijímanie týchto zákonov prostredníctvom Hromadnej pripomienky občanov, TU PODPÍŠTE HROMADNÚ PRIPOMIENKU A VÝZVU

VEREJNÁ VÝZVA

Vyzývame Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča, aby vypustil z  predmetných návrhov zákonov všetky ustanovenia, ktoré vedú k možnému konfliktu záujmov, ku ktorému dochádza, ak štátne orgány v prenesenom výkone štátnej správy sú aj zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a zároveň majú aj kompetenciu, ako orgán štátnej správy ukladať povinnosti iným zriaďovateľom, čo v praxi znamená, že jeden zo zriaďovateľov koná a rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach iného zriaďovateľa.

Rovnako žiadame  upraviť v Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 597/2003 Z.z. všetky ustanovenia, ktoré umožňujú územnej samospráve určovať vo všeobecne záväznom nariadení podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky neštátnym zriaďovateľom a vlastným školám a školským zariadeniam financovaných z výnosu dane obcí (vyšších územných celkov), ako aj možnosť navrhnúť aj ďalšie kritériá, ktoré môže obec /vyšší územný celok zohľadniť pri určovaní výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia tak, aby nedochádzalo k nesystematickému a neúčelnému poukazovaniu finančných prostriedkov, obciam a VÚC bez účelovej viazanosti na poskytovanie vzdelávacích a mimoškolských ktivít.

Dôvodom výzvy je to, že v zmysle § 3 písm. c) a písm. p) Zákona č 245/2008 Z.z. (školský zákon) výchova a vzdelávanie sú založené na rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie a rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa.

Rokovať za verejnosť sú oprávnení:

Ľuboš Tvrdoň, Muškátová 23, 900 55 Lozorno, tvrdon@knb.sk, občiansky aktivista a rodič

Dana Spurná, Hlboká 3, 81104 Bratislava, e-mail: dana.spurna@hotmail.com

Marcel Zajac, Púpavová 15, Bratislava, rodič


Post Navigation

%d bloggers like this: